วันที่ 17 มี.ค. 63 เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Video Conference

พลเอก อนุพงษ์ กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมีอำนาจเต็มในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยให้พิจารณาหารือผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับในระดับจังหวัด ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ 1. “มาตรการป้องกัน” ได้แก่ 1) การแยกกักผู้ที่เข้าเกณฑ์ PUI ตั้งแต่ต้นทางเพื่อนำส่งโรงพยาพยาบาล 2) การกักกัน (Quarantine) ผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 4 ประเทศ เป็นเวลา 14 วัน 3) การคุมไว้สังเกตอาการสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง เป็นเวลา 14 วัน และ 4) การเฝ้าระวังด้วยการ X-ray พื้นที่อย่างต่อเนื่อง

2. “มาตรการลดโอกาสการแพร่ระบาด สร้างระยะห่างในสังคม (Social Distancing)” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ได้แก่ 1) การปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ที่มีคนแออัดเบียดเสียด ตามมติคณะรัฐมนตรี และ 2) การป้องกันพื้นที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และร้านอาหาร เป็นต้น ต้องมีการควบคุม คัดกรองและทำความสะอาดตามมาตรฐานสาธารณสุข

นายนิพนธ์ บุญญามณี เน้นย้ำว่า ขอให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรองประชาชน และกักกัน (Quarantine) ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และ Survilance (ตรวจตรา) ให้เต็มที่

นายทรงศักดิ์ ทองศรี เน้นย้ำว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ดุลยพินิจในการใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

พลเอก อนุพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหารือร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดำเนินมาตรการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และใช้อำนาจในการตัดสินใจเพื่อป้องกัน สกัดกั้น ควบคุม และเฝ้าระวังสาเหตุอาจทำให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

มท.1 ประชุมสั่งการผู้ว่าฯ ใช้อำนาจตาม กม. ดำเนินมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด
มท.1 ประชุมสั่งการผู้ว่าฯ ใช้อำนาจตาม กม. ดำเนินมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด