เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จับมือ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ความจำเป็นพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
กรมการพัฒนาชุมชนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมลงนาม นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร