วันนี้ (21 สิงหาคม 2562)นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 ครัวเรือน โดยมีนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม(พช.) นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (พช.)โอกาสนี้นายอำพล อังคอาภรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนยากจนด้วย และมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

พช.จับมือ ปอเต็กตึ้ง Kick Off แก้จน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ
พช.จับมือ ปอเต็กตึ้ง Kick Off แก้จน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ

การดำเนินงานแก้จนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม ด้วยกระบวนการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต หรือแผนชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต ตลอดจนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยแนวทางของความร่วมมือได้กำหนดการดำเนินงานไว้ดังนี้ กล่าวคือ กรมการพัฒนาชุมชนสำรวจครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ต้องการอาชีพ จัดกลุ่มแยกประเภทอาชีพที่ต้องการขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ วิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนยากจน เพื่อกำหนดครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และแนวทางการสนับสนุน และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนที่ผ่านการจัดกลุ่มมาแล้ว ต่อจากนั้นทั้งสองหน่วยงานจะดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และนำผลการประเมินมาพัฒนาช่วยเหลือคนยากจน และคนที่ด้อยโอกาสให้มีเครื่องมือ ในการประกอบอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป

พช.จับมือ ปอเต็กตึ้ง Kick Off แก้จน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ

โดยการมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สำรวจจากข้อมูล จปฐ.ปี 2561 เป็นครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่ถึง 38,000 บาท/ปี และพร้อมที่จะประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 4 ครัวเรือน ได้แก่
– ครัวเรือนที่ 1 นางโชยชื่น กระทุ่ม อ.บางกรวย ได้รับมอบอุปกรณ์ทำขนมและรถเข็น ขนาด 55 ซม. X 90 ซม. จำนวน 1 คัน เพื่อขายขนมหวาน
– ครัวเรือนที่ 2 นางสุนิสา สนธิสุข อ.บางกรวย ได้รับมอบอุปกรณ์หม้อหุงข้าวขนาด 3 ลิตร เตาแก๊สปุ๊กลุ๊ก (7 กก.) และรถเข็น ขนาด 70 ซม. x 130 ซม. จำนวน 1 คัน เพื่อขายอาหารตามสั่ง
– ครัวเรือนที่ 3 นางสุกานดา วาแสนดี อ.บางบัวทอง ได้รับมอบอุปกรณ์เตาย่างขนาด 12x 24 นิ้ว ถังน้ำแข็ง ร่มพร้อมขาตั้ง และชุดโต๊ะเก้าอี้ สำหรับร้านขายลูกชิ้นปิ้ง
– ครัวเรือนที่ 4 นางสาวทองคำ เจ๊ะไป๊ะ อ.บางบัวทอง ได้รับมอบอุปกรณ์หม้อทอดลูกชิ้น ตู้ใส่ลูกชิ้น เตาแก๊สปุ๊กลุ๊ก (7 กก.) ถังน้ำแข็ง ร่มพร้อมขาตั้ง และชุดโต๊ะเก้าอี้ สำหรับร้านขายลูกชิ้นทอด