นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยความคืบหน้าการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ของกรมการพัฒนาชุมชนและเครือข่าย ซึ่งได้ดำเนินการมานับตั้งแต่เกิดการระบาดว่า ได้ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีวิทยากรให้ความรู้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 10,092 คน รวม 1,405 ครั้ง โดยวิทยากรมาจากกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกลุ่มอาชีพอื่นๆ และมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม 120,968 คน มีผลการผลิตหน้ากากอนามัยที่แจกจ่ายออกไปจากการอบรมแล้ว 607,268 แสนชิ้น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีบุคลากรที่ทำงานใกล้ชิดกับชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ มีการประสานข้อมูลเพื่อสื่อสารถึงทุกชุมชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายงานผลความก้าวหน้าทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ทั้งยังดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับกาชาด สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเครือข่าย OTOP มีจำนวนวิทยากรที่ไปให้ความรู้ จำนวน 1,576 คน มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 14,141 คน ได้ผลการผลิตหน้ากากอนามัย จำนวน 98,077 ชิ้น แบ่งเป็นการทำใช้เองในครัวเรือน จำนวน 39,688 ชิ้นทำเพื่อการแจกจ่ายในชุมชน จำนวน 58,389 ชิ้น

ขณะเดียวกันนั้น การผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อจำหน่ายจากเครือข่ายที่ขับเคลื่อนโดยกรมการพัฒนาชุมชน ยังสามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนหมู่บ้านและสนับสนุนการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ไปพร้อมกัน โดยมี การดำเนินงาน ได้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตได้ 838,275 ชิ้น เป็นเงิน 9,245,864 บาท กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผลิตได้ 111,734 ชิ้น เป็นเงิน 1,169,815 บาท และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ผลิตได้ 38,100 ชิ้น เป็นเงิน 457,250 บาท โดยมียอดรายได้จากการจำหน่ายหน้ากากอนามัย รวมทั้งสิ้น 10,872,929 บาท นอกจากนี้ยังมีการสั่งซื้อจากการประปาส่วนภูมิภาค ประสานผ่านกรมการพัฒนาชุมชน ในการจัดหาหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น ผลิตโดยกลุ่มรวมใจไทยรัฐถักทอ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกด้วย

“พัฒนากรในทุกชุมชน รวมทั้งบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนทุกคน ได้ร่วมแรงร่วมใจเคียงข้างประชาชนในทุกพื้นที่ ให้สามารถเรียนรู้การป้องกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ รวมถึงเท่าทันต่อข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งผลักดันการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อใช้เอง และเพื่อจำหน่ายจากเครือข่ายที่ขับเคลื่อนโดยกรมการพัฒนาชุมชน โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังจากประชาชนร่วมกันฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ไปพร้อมกับคนไทยทั่วประเทศ และคนทั่วโลกในขณะนี้” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวทิ้งท้าย

กรมการพัฒนาชุมชนประสานเครือข่ายรับมือโควิด-19
กรมการพัฒนาชุมชนประสานเครือข่ายรับมือโควิด-19