Select Page

เรื่องเด่น

Popular

สังคม

Latest

สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่พัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ความร่วมมือ พช. – มศป. สร้างคน สร้างรายได้ กระจายความเจริญ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ เวทีกลาง งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562...

ดูรายการสด